مدیریت امور اداری و مالی

سرکار خانم فاطمه شمس

مسئول اداری و مالی مرکز

شماره تلفن 1-06632530590    داخلی 3